Tâm thư

Nam Mô Bổn sư thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính gởi quý đạo hữu Phật tử trong và ngoài nước.

Đạo Phật ngày nay được truyền bá rộng rãi đến các nơi trên thế giới và được chấp nhận trong quần chúng, -nhất là trong các xã hội Âu mỹ vốn có truyền thống lâu đời là Tin lành giáo và Thiên Chúa giáo-, là vì hệ thống giáo pháp sâu xa, thực tiễn và tinh thần Từ Bi bất bạo động trong đạo Phật.

Trong cùng tinh thần và nhân duyên ấy, vài thập kỷ gần đây Phật giáo Việt Nam cũng phát triển nhanh và rộng ở khắp nơi trên thế giới; nơi nào có người Việt là nơi ấy có đủ duyên để hình thành nên những ngôi chùa, vừa là đáp ứng nhu cầu tinh thần của người Phật tử Việt Nam, vừa trở thành một biểu tượng của tôn giáo, văn hóa tâm linh của người Việt Nam, của quê cha, đất Việt. Người Việt Nam lưu hương mà không nhớ tưởng đến quê hương, tổ quốc qua các hình thái sinh hoạt cộng đồng, tổ chức văn hóa, hoặc thân cận, nương tựa đời sống tâm linh thì tự mình dần dần đã đánh mất đi tất cả bản sắc của truyền thống, gốc gác, mạng mạch tiên tổ của chính mình và của nhiều đời. Đây phải chăng là điều bất hạnh nhất trên tất cả điều bất hạnh.

Là hàng tăng sĩ Việt Nam được nuôi dưỡng và lớn lên trong truyền thống Việt, chúng tôi đã không làm được nhiều trong phần báo đáp ân quốc gia, ân chúng sanh, ân phụ mẫu, và ân Tam bảo; đã vậy tuổi đời mỗi ngày lại chồng chất thêm nhiều, cơn vô thường này chẳng mấy khi mà đến. Nghĩ lại mà thật cảm thấy hổ thấy thẹn với lòng mình. Kiếp sống tu hành trong đời này liệu có xứng đáng để thân luôn trọn vẹn mặc được pháp y, lời thường nói pháp, lợi lạc đồ chúng và ý thường tâm tâm niệm tưởng đến chư Phật, để một đời này có trôi qua đi nữa, thì cũng biết chắc là mình sẽ cận kề hơn với ngày về nơi cõi Tịnh độ, hợp hội cùng với chư Phật và Bồ tát Thánh hiền. Yếu chỉ của đời tu tôi chỉ thấy có như vậy, nên mạo gan phát nguyện nhập thất tĩnh tu trong thời gian từ nay (đầu năm 2011) đến 3 năm sau, không đi các nước khác và gặp gỡ chốn đông người.

Thời gian qua nhờ ân Tam bảo và sự gia hộ của chư Bồ tát, Thánh hiền mà việc Phật sự nơi chùa viện này vẫn được duy trì và phát triển. Những chư Tăng đồng cảm, có cùng chí nguyện cũng do duyên đưa đẩy mà tụ hội về để cùng chung vai làm việc Phật sự và tu tập.

Tâm nguyện trong phần đời còn lại của tôi có hai điều: Một là phải thực hiện cho xong phần tự độ chính mình, sau sẽ ra độ người; mà phần tự độ này, hành trì cho đến khi thấy rõ bản tâm mình, dứt các vọng nghiệp, và con đường này nếu hành trì miên mật có thể kéo dài  hết phần đời còn lại của mình. Tôi đã phát nguyện trước chư Phật, trước thầy tổ chứng minh và nguyện cố gắng giữ lời nguyện này cho đến khi nhắm mắt.

Hai là ngôi chùa Cực Lạc Cảnh Giới này được xây dựng tại Thái Lan trong những năm qua, phải nói đó là một nhân duyên cho sự phát nguyện tu tập và nhập thất gần như trọn đời của tôi tại nơi này, thế nên chính nhân duyên này sẽ trở thành nơi của văn hóa, của Phật giáo Việt Nam, của biểu tượng người Việt Nam, của nước Việt Nam nơi đất Thái. Biểu tượng ấy phải là một dấu ấn đáng ghi khắc và đáng nhớ của những người Việt tha hương, của những người tăng sĩ lấy đất trời bốn phương làm nhà, làm bạn, làm phương tiện để hoằng hóa, độ sanh, đem giáo pháp từ bi của Đức Phật đà đến khắp mọi nơi trên thế giới này và đến mọi loài chúng sanh.

Trên tinh thần ấy, ngôi chùa Cực Lạc Cảnh Giới này không phải của riêng ai và cho riêng ai mà là của con người Việt Nam, đất nước Việt Nam với 2000 năm văn hiến và truyền thống Phật giáo Việt Nam. Với tâm niệm ấy thì ngôi chùa này có được hình thành và trở thành một biểu tượng cao quý của người Việt Nam và Phật giáo Việt Nam nơi đất Thái hay không trước khi tôi ra đi, thì tôi cũng đã xác nhận điều này và mãn nguyện lắm rồi.

Như những biểu tượng văn hóa, truyền thống và Phật giáo của các công trình khác trên thế giới đòi hỏi một đời người để xây dựng và hình thành, thì công trình xây dựng ngôi chùa Cực Lạc cảnh Giới này cũng đã được xác định xây dựng trong vòng 20 năm, 30 năm hoặc cả một đời người, với kinh phí dự tính từ 15 đến 20 triệu Mỹ kim hoặc hơn nữa, (Khoảng trên 400 Tỷ Đồng Việt Nam).

Cho đến nay ngôi chùa này đã trải qua một đoạn đường xây dựng khó khăn nhưng thành tựu với chi phí ước tính khoảng gần 3 triệu Mỹ Kim, khoảng gần 60 Tỷ Đồng và sẽ tiếp tục xây dựng mỗi năm thêm nhiều hạng mục mới. Năm 2012 sẽ thực hiện quần thể các tôn tượng “Di Đà Tiếp Dẫn” nơi bờ hồ, gồm có tôn tượng Phật A Di Đà cao 12m đang từ trên mây đáp xuống bờ hồ (đã xây xong phần nền móng 75m2), hai bên bờ hồ sẽ có các tôn tượng Bồ tát Quán Thế Âm và Bồ tát Đại Thế Chí (cao 4m) cùng các vị chư Thiên khác (khoảng hơn 10 vị) cùng hiện đến tiếp dẫn hành giả vãng sanh về cõi Cực Lạc. Đây được xem là phần phần đầu thuộc Hạ Phẩm trong bức họa : “Cực Lạc Giới Đồ”, diễn tả nơi Cảnh Giới Cực Lạc của đức Phật A Di Đà. Những năm tiếp theo sẽ thực hiện phần Trung phẩm và Thượng phẩm của Cực Lạc Giới Đồ, mà số Tôn tượng của chư Phật, chư Bồ tát, La hán và chư Thiên lên đến hơn 100 tượng. Riêng phần công trình các tôn tượng sẽ được xây dựng nơi bờ hồ này trong năm 2012 dự tính khoảng 200-250.000 Mỹ Kim, khoảng 4 Tỷ đến 5 Tỷ Đồng Việt Nam

Cúng dường tạo dựng tôn tượng Phật, công đức thật là vô lượng, không thể nghĩ bàn. Trong Kinh Tạng, Kinh tập số 12, các bài kinh số 692, 693, 694: “Kinh tạo Hình Tượng Phật; Kinh Phật Thuyết Tạo Lập hình Tượng Phật, Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Tạo Tượng Công Đức, Đức Phật đã giảng nói cặn kẽ cho vua Ưu Điền và Bồ tát Di Lặc nghe về công đức tạo lập tượng Phật.

Mọi sự phát tâm cúng dường tượng, gieo duyên lành với các việc Phật sự này, quý Phật tử xa gần có thể liên lạc với chùa qua email: cuclacgioi@gmail.com, website: http://chuacuclac.com  hoặc Phật tử Chân Phương Diễm tại Việt Nam: 0912318137. Mong quý Phật tử phát tâm và tùy hỷ cho việc Phật sự vô cùng trọng đại này.

Được làm thân người là khó, nghe được Phật pháp lại càng khó hơn. Nghe rồi tin hiểu và thực hành giáo pháp ấy, chứng đắc giáo pháp ấy lại càng rất khó. Nay tôi đã được thân người, đã được nghe giáo pháp ấy và tin hiểu sâu xa; phần còn lại là cố gắng thực hành và tâm chứng giáo pháp ấy để các đời kiếp sống về sau này, vĩnh viễn dứt hẳn mọi nổi khổ đau trong sanh tử, và cũng để có được năng lực vô tận của trí tuệ và lòng từ bi vô ngại hầu mang lại lợi lạc thật sự cho mọi loài chúng sanh trong cõi giới này và trong các cõi Tam đồ ác đạo.

Ngưỡng nguyện công đức có được trong sự phát tâm Bồ đề này, hồi hướng cho tất cả chúng sanh sớm ngộ nhập Phật đạo, chóng rời xa khổ đau trong các kiếp sống luân hồi này.

Nguyện cầu mười phương chư Phật, chư đại Bồ tát và Hiền thánh tăng chứng minh và luôn gia hộ cho con và mọi loài chúng sinh.

Nam Mô Thập Phương Thường Trú Tam bảo Tác đại chứng minh.

Cẩn ghi.

Tỳ kheo Thích Hạnh Nguyện.