5:21 sáng - Thứ Ba Tháng Mười Một 25, 2014

Tag Archives: kinh


images

Kinh Phật Thuyết Chăn Trâu

Nghe như vầy, một thời đức Phật ở nước Xá Vệ, vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc, bấy giờ đức phật bảo các Tỳ Kheo, có mười một pháp chăn trâu nhưng không biết cách thức chăn trâu và không...