4:52 chiều - Thứ Ba Tháng Một 16, 2018

Làm người có 20 điều khó

Ðức Phật dạy: “Làm người có 20 điều khó:

 1. Nghèo nàn bố thí là khó
 2. Giàu sang học đạo là khó
 3. Bỏ thân mạng quyết chết là khó
 4. Thấy được kinh Phật là khó
 5. Sinh vào thời có Phật là khó
 6. Nhẫn sắc nhẫn dục là khó
 7. Thấy tốt không cầu là khó
 8. Bị nhục không tức là khó
 9. Có thế lực không dựa là khó
 10. Gặp việc vô tâm là khó
 11. Học rộng nghiên cứu sâu là khó
 12. Diệt trừ ngã mạn là khó
 13. Không khinh người chưa học là khó
 14. Thực hành tâm bình đẳng là khó
 15. Không nói chuyện phải trái là khó
 16. Gặp được thiện tri thức là khó
 17. Thấy tánh học Ðạo là khó
 18. Tùy duyên hóa độ người là khó
 19. Thấy cảnh tâm bất động là khó
 20. Khéo biết phương tiện là khó

Lời Tổ Dạy

Bài liên quan:

No tags for this post.

Related posts

Filed in: Phật Học

Comments are closed.