2:59 sáng - Thứ Ba Tháng Một 23, 2018

Archive: Kinh-Luật-Luận Subscribe to Kinh-Luật-Luận

Luận Bồ Đề Tư Lương – Quyển thứ hai

Thích Như Điển – Thánh Giả Long Thọ bản gốc – Tỳ Kheo Tự Tại giải thích – Đại Tùy Nam Ấn Độ Tam Tạng Đạt Ma Hấp Đa dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán – Tỳ Kheo Thích...

Luận Bồ Đề Tư Lương – Quyển thứ một

Thích Như Điển – Thứ tự kinh văn số 1660 thuộc Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, quyển thứ 32, Luận Tập Bộ Toàn. Từ trang 517 đến trang 541. – Bản gốc của Thánh Giả Long Thọ. –...

Cảm nhận về điều giác ngộ thứ nhất trong kinh Bát Đại Nhân Giác

Điều giác ngộ thứ nhất trong kinh Bát Đại Nhân Giác được thế hiện trong 11 câu kệ chữ Hán gồm 44 chữ, phiên âm như sau: Đệ nhất giác ngộ: Thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại...

Kinh Phật Thuyết Chăn Trâu

Nghe như vầy, một thời đức Phật ở nước Xá Vệ, vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc, bấy giờ đức phật bảo các Tỳ Kheo, có mười một pháp chăn trâu nhưng không biết cách thức chăn trâu và không...