3:16 chiều - Thứ Sáu Tháng Một 19, 9094

Archive: Kinh-Luật-Luận Subscribe to Kinh-Luật-Luận

Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Tạo Tượng Công Đức

Bấy giờ, Đức Thế Tôn ngồi trên tòa Sư tử nơi đạo tràng thuộc thành Tăng-ca-thi. Lúc ấy tâm của bốn chúng đều suy nghĩ: Chúng con nguyện Đức Như Lai diễn thuyết về công đức tạo hình tượng....

Giới thiệu kinh Trung A Hàm

Điền Quang Liệt – Định Huệ dịch Kinh Trung A-hàm, 60 quyển, do Sa-môn người nước Kế Tân là Tăng-già-đề-bà và Tăng-già-la-xoa dịch vào đời Đông Tấn, niên hiệu Long An thứ 2 (398). Kinh này...

Khái quát về nguồn gốc kinh A hàm

Thích Nguyên Hiền Từ ngữ A-hàm (Àgama) nói theo nghĩa rộng là chỉ cho những giáo thuyết được truyền thừa, hoặc các Thánh điển do sưu tập các giáo thuyết ấy tạo thành. Do vậy, thông thường...

Quá trình hình thành đại tạng kinh chữ hán

Định Huệ Đại Tạng Kinh chữ Hán là một bộ tổng vựng các kinh sách Phật Giáo, nhưng bao gồm rất nhiều lĩnh vực như : triết học, lịch sử, ngôn ngữ, văn học, nghệ thuật, lịch toán, y dược,...

Cảm nghĩ về Bát Nhã Tâm Kinh

Lê Tấn Tài Khi còn nhỏ, nhân dịp về nhà Bà Ngoại để coi chừng bà đang đau nặng, tôi có dịp đọc Bát Nhã Tâm Kinh trong tủ sách kinh của Ngoại . Tôi đọc, nhưng chỉ hiểu mơ hồ về sự huyền...

Ý nghĩa đề kinh Kim Cang

Thích Tuệ Sỹ Kinh Kim cang là một trong những bản kinh quan trọng và sớm nhất trong kinh điển Phật giáo Đại thừa. Ở đây, chúng ta sẽ trình bày ý nghĩa của đề kinh Kim cang từ nguyên gốc tiếng...

Giới thiệu kinh Hoa Nghiêm

Hoà Thượng Thích Trí Quảng I. Lịch sử kinh Hoa Nghiêm 1- Khái niệm về lịch sử kinh Hoa Nghiêm Về mặt học thuật, chúng ta học lịch sử phần lớn căn cứ vào dữ liệu mà người trước đã ghi...

Giới thiệu kinh Duy Ma Cật

Thích Tuệ Sỹ Nhân cách huyền thoại Vaisali (Tỳ da li), thủ phủ của Vajji (Bạt kỳ), một cường quốc theo chế độ cộng hòa thị tộc của người Vajji, mà các lân bang quen gọi là Licchavì, là một...

Bồ Đề Tư Lương Luận Quyển thứ sáu

Thích Như Điển Bản của Thánh Giả Long Thọ. Tỳ Kheo Tự Tại giải thích. Đại Tùy Nam Ấn Độ Tam Tạng Đạt Ma Hấp Đa dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán. Sa Môn Thích Như Điển, Phương Trượng...

Bồ Đề Tư Lương Luận Quyển thứ năm

Thích Như Điển Bản của Thánh Giả Long Thọ – Tỳ Kheo Tự Tại giải thích – Đại Tùy Nam Ấn Độ Tam Tạng Đạt Ma Hấp Đa dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán – Sa Môn Thích Như Điển,...