3:13 chiều - Chủ Nhật Tháng Mười Hai 15, 1861

Tranh vẽ “Tây Phương Cực Lạc”

Thế giới tên là Cực Lạc.

Trong cõi đó, có đức Phật hiệu A Di Đà, hiện đang nói pháp.”
…trong cõi nước đó không có những sự khổ,chỉ thọ hưởng các điều vui,  nên cõi đó tên là Cực Lạc.

Cõi nước Cực Lạc có bảy lớp dậu rào, 7 lớp mành lưới, 7 lớp hàng cây, đều bằng  châu báu,

nơi cõi nước Cực Lạc đó có ao 7 chất báu, trong ao tràn đầy 8 nước công đức, đáy ao thuần bằng cát vàng trải làm mặt đất

…Trong ao, có hoa sen lớn như bánh xe,… hương thơm vi diệu tinh khiết.

…nơi cõi nước Phật đó thường trỗi nhạc trời,

Người ở trong cõi đó, thường mỗi sáng sớm, lấy vạt áo đựng những hoa kỳ diệu, cúng dường mười vạn ức Phật ở các phương khác.

Đến giờ ăn sau khi cúng dường, liền trở về nước của mình, dùng cơm, rồi kinh hành.

…nơi cõi nước đó thường có nhiều giống chim kỳ diệu, đủ các màu sắc: chim Bạch Hạc, Khổng Tước, vv… Các loài chim đó ngày đêm sáu thời hót ca thanh âm hòa nhã….

Các giống chim ấy là do Phật A Di Đà muốn tuyên lưu diệu pháp mà biến ra như vậy.

Cõi nước Cực Lạc có gió nhẹ thổi các hàng cây báu và các mành lưới báu, phát ra thanh âm huyền diệu, như trăm nghìn thứ nhạc cùng lúc hòa chung.

Nghe thanh âm đó, mọi người đều tự nhiên khởi tâm niệm Phật, Pháp, Tăng.

Đức Phật A Di Đà có vô số hàng Thanh Văn đệ tử, đều là bậc A La Hán, nhiều không thể tính đếm mà biết được. Các vị Bồ Tát cũng đông như thế.

Nơi cõi nước Cực Lạc đó, chúng sanh được sanh về, đều là bậc chẳng thối chuyển. Trong đó có rất nhiều vị một đời thành Phật, số đó rất đông.

Chúng sanh  phải nên phát nguyện, nguyện sanh về cõi nước đó. Vì sao vậy? Vì được cùng các bậc Thượng thiện nhân  tụ hội một nơi

Nếu có người  trì danh hiệu Phật A Di Đà,  tâm chuyên nhất chẳng loạn. Người đó, lúc lâm chung,
liền được sanh về cõi nước Cực Lạc của Phật A Di Đà.

“Các chúng sanh phải tin kinh này, là kinh khen ngợi công đức chẳng thể nghĩ bàn, được tất cả các đức Phật hộ niệm”.

Thế giới phương Dưới có Phật Sư Tử, Phật Danh Văn, Phật Danh Quang, vv…
nhiều vô số các đức Phật như thế

Thế giới phương Trên có Phật Phạm Âm, Phật Tú Vương, Phật Hương Thượng, vv…
nhiều vô số các đức Phật như thế,

…nếu có người con trai lành, người con gái lành nào nghe được kinh nầy mà thọ trì, và nghe được danh hiệu của các đức Phật, thì những người con trai lành, những người con gái lành đó đều được tất cả các đức Phật hộ niệm, đều được chẳng thối chuyển nơi đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Theo: phathoc

Bài liên quan:

No tags for this post.

Related posts

Filed in: Hội họa

Comments are closed.