Ngũ Phương Phật

Ngũ Phương Trí Phật hay Ngũ Trí Như Lai, Ngũ Phật, Ngũ Thiền Định Phật gồm năm vị Phật là Phật Tỳ Lô Giá Na, Phật A Súc Bệ, Phật Bảo Sanh, Phật A Di Đà và Phật Bất Không Thành Tựu.

Ngũ Phương Phật
Ngũ Phương Phật

Ngũ Phương Phật tượng trưng cho 5 phương: Đông – Tây – Nam – Bắc – Trung Tâm; 5 bộ : Bảo BộLiên Hoa Bộ , Kim Cang Bộ, Nghiệp BộPhật Bộ; 5 sắc : Xanh, Đỏ, Vàng, Trắng, Đen…; mà nội dung chính yếu là 5 trí chuyển hóa từ 5 uẩn.

Ngũ Phương Phật gồm những ai?

Ngũ Phương Phật còn có tên gọi khác là Ngũ Thiền Định Phật, Ngũ Trí Như Lai, Ngũ Trí Phật hay đơn giản là Ngũ Phật. Đây là tên gọi để chỉ năm vị chư Phật trong Mật Tông Phái, lấy Đại Nhật Như Lai tức Phật Thích Ca Mâu Ni làm tôn chủ và có sự phân biệt giữa Ngũ Phật giới Thai Tạng và Ngũ Phật giới Kim Cương. Ngũ Phật là đại diện cho 5 tính cách của con người, cũng chỉ ra năm khía cạnh của thực tại khi được tịnh hóa, biến những chuyển biến cảm xúc, biểu hiện tiêu cực thành những phẩm hạnh và đức tính tịch cực.

Trung Ương Thế Giới Tỳ Lô Giá Na Phật còn tôn xưng Đại Nhật Như Lai: thân phóng quang minh màu Vàng (Hành Thổ), kết ấn Trí Quyền. Bốn vị Phật: Đông, Tây, Nam, Bắc, thể hiện tính cách của Đại Nhật Như Lai, tuy là bốn nhưng chỉ là một, một nhưng lại là bốn. Đức Đại Nhật Như Lai bổn tánh hoàn toàn thanh tịnh, vĩnh viễn bất biến, bất sanh bất diệt, cụ túc viên mãn. Đức Phật Tỳ Lô bổn tôn [Pháp Giới Thể Tánh Trí] hàm ý tổng hợp Tứ Trí thành Ngũ Trí, cho đến thống nhiếp vũ trụ vạn sự vạn vật thành Pháp thân, lấy tư duy phát khởi Tịnh niệm, Chánh kiến, giác ngộ sự thống nhất của vạn sự vạn vật trong vũ trụ, từ đây làm cơ sở để thành tựu [Pháp Giới Thể Tánh Trí], biến nhập thế giới Tỳ Lô.

Phật Trung Phương
Trung Phương
Tây Phương Thế Giới A Di Đà Như Lai: thân phóng quang minh màu Trắng (Hành Kim), kết ấn Đại Định với bổn nguyện tiếp dẫn phổ độ chúng sanh vãng sanh Tây phương Cực Lạc thế giới. Đức Phật A Di Đà Như Lai bổn tôn [Diệu Quang Sát Trí] hàm ý tiếp dẫn chúng sanh giác ngộ, nhận được cảnh giới hư không, từ Hư không đạt đến Diệu hữu, nhìn nhận thế giới mới lập thành không có điều sai khác, sự thanh tịnh của chúng sanh không sai khác với Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, trí huệ đạt đến cảnh giới này thì có thể nhập Tỳ Lô Pháp Giới.
Phật Tây Phương
Tây Phương

Nam Phương Thế Giới Bảo Sanh Như Lai: thân phóng quang minh màu Đỏ (Hành Hỏa), kết ấn Đại Nguyện với Đại nguyện tất cả những gì chúng sanh cần Ngài đều bố thí cho cả, bình đẳng như nhau, thế giới của Ngài toàn là báu vật. Đức Phật Bảo Sanh Như Lai bổn tôn [Bình Đẳng Tánh Trí] hàm ý chúng sanh do tham sân si cố chấp, phiền não dẫy đầy, có biết đâu tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau, đều được hình thành từ Địa, Thủy, Hỏa, Phong, Không, Thức; Sanh, Lão, Bịnh, Tử. Nay nương nhờ thần lực của Như Lai cộng với sự nổ lực tu trì tìm lại bản tánh Trí Huệ Bình Đẳng của mình.

Phật Nam Phương
Nam Phương
Đông Phương Thế Giới A Súc Như Lai: thân phóng quang minh màu Xanh (Hành Mộc), kết ấn Xúc Địa với hoằng nguyện ngăn chặn và diệt trừ các ác ma giữ cho thế giới hòa bình và an ổn. Đức Phật A Súc Như Lai bổn tôn [Đại Viên Cảnh Trí]. Hàm ý tâm trí chúng sanh gốc vốn thanh tịnh trong sáng như gương, nhưng do nghiệp chướng vô minh làm cho lu mờ đen tối. Nay nương nhờ thần lực của Như Lai cộng với sự nổ lực tu trì tìm lại bản tánh trí huệ viên minh của chính mình.
Phật Đông Phương
Đông Phương

Bắc Phương Thế Giới Thành Tựu Như Lai: thân phóng quang minh màu Đen (Hành Thủy), kết ấn Thí Vô Úy. Với nguyện lực làm đạo sư cho hết thảy chúng sanh, trong bất cứ hoàn cảnh nào, trường hợp nào, Ngài đều tạo phương tiện để chúng sanh thoát các nổi sợ hải và thành tựu những nguyện vọng lìa khổ đau của muôn loài. Đức Phật Thành Tựu Như Lai bổn tôn [Thành Sở Tác Trí] hàm ý chúng ta nên tự mình phát tâm tu tập làm cho trí huệ Phật tánh của chúng ta phát sáng như ánh sáng của mặt trời, đem ánh sáng và hơi ấm đến cho mọi loài chúng sanh, khai mở thế giới phóng vô lượng quang minh biến thành cảnh giới Tịnh Độ ở thế gian, mọi sự vật đều theo nguyện lực mà thành tựu, Ngũ uẩn chuyển thành Ngũ trí, lấy sự Bố thí làm nhiệm vụ phóng quang, đạt được như vậy thì tự thân [Thành Sở Tác Trí].

Phật Bắc Phương
Bắc Phương

Ý nghĩa của việc thờ bộ tôn tượng Ngũ Phương Phật

Ngũ Phương Phật tượng trưng cho 5 hướng gồm Đông – Tây – Nam – Bắc -Trung tâm, có 5 bộ gồm Bảo sinh Bộ, Nghiệp Bộ, Kim cang Bộ, Liên Hoa Bộ và Phật Bộ. Ngũ Trí Như Lai đại diện cho 5 phẩm chất của con người, cũng là 5 phẩm hạnh quan trọng nhất của người tu hành. Mỗi vị Phật sẽ có một con đường để đi tới cảnh giới Niết Bàn, tạo nên những thành quả Bồ Đề. Nếu đủ cơ duyên và nguyện lực thì khi chúng ta mong muốn nương theo Pháp tu hành của vị Phật nào thì sẽ được vãng sanh về thế giới đó.

Ngũ Phương Phật là đại diện cho ngũ trí gồm Pháp giới thể tính trí, Diệu quan sát trí, Đại viên cảnh trí, Bình đẳng tính trí, Thành sở tác trí. Các Ngài có thể loại bỏ các độc tố phiền não gồm vô minh, tham muốn, sân giận, kiêu mạn và ghen tỵ. Khi chúng ta thờ tượng Ngũ Phương Phật là để tấm lòng mình luôn hướng thiện đồng thời tạo được nhiều phúc báo. Để Phật tính hiển lộ thì chúng ta phải giải thoát những vô minh ảo tưởng liên quan đến hiện tượng của tám thức.

Khi thờ tượng Ngũ Phương Phật, chúng ta đến với thế giới Phật pháp, quy y Tam Bảo và nhận thấy sự màu nhiệm của Ngũ Trí Như Lai:

  • Đức Phật Tỳ Lô Giá Na: Ngài có công hạnh giúp chúng anh phát khởi tâm bi mẫn, hòa tâm vào tánh không của vạn vật vạn sự, mở rộng tâm để hội nhập giáo pháp Phật đà. Những phiền não, si mê trói buộc chúng ta vào các cảm xúc tiêu cực,, nếu không có chánh niệm, tri kiến thanh tịnh thì rất khó được thành tựu.
  • Đức Phật A Súc: Bản tâm chúng sanh vốn thanh tịnh trong sáng, do nghiệp chướng vô minh che lấp, làm lu mờ đen tối. Việc tôn thờ tôn tượng, nương nhờ thần lực của Ngài cộng với sự nỗ lực của bản thân sẽ giúp chúng ta tìm lại được bản tánh Trí Huệ Viên Minh của chính mình.
  • Đức Phật Bảo Sanh: Do tham si cố chấp và những phiền não dẫy đầy mà chúng ta không hề biết rằng mọi người đều mang thân tướng và bình đẳng như nhau, đều phải trải qua Sanh, lão, bệnh, tử. Việc tôn thờ Ngũ Trí Phật, nương nhờ Phật Bảo Sanh sẽ giúp chúng ta tìm được bản tính Trí Huệ Bình Đẳng của mình.
  • Đức Phật A Di Đà: Ngài là vị cha lành luôn không ngừng nỗ lực để tiếp dẫn chúng sanh về bến giác và kiến lập thế giới Tịnh Độ. Con người nếu mong muốn sau khi chết được tái sinh về thế giới Cực Lạc thì cần siêng làm việc thiện, điều thiện và thường xuyên xưng tụng danh hiệu Phật A Di Đà. Sau khi được tái sinh đến thế giới Cực Lạc chúng ta sẽ tiếp tục tu hành để thoát khỏi nghiệp báo, được chứng đắc Thánh quả dưới sự dẫn dắt của Phật A Di Đà.
  • Đức Phật Bất Không Thành Tựu: Chúng sanh ít nhiều thiếu thốn, không đủ các nhu yếu cần thiết cho cuộc sống. Ngài là vị Phật sẵn sàng cung ứng tất cả, thỏa mãn những nguyện cầu của chúng sinh nhưng Ngài cần chúng sanh phát tâm bố thí bao la.
Nguồn: vnctongiao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *