Hình Ảnh Tăng Già Tây Tạng Mật Tông Hành Nghi Cổ Phật Khất Thực

Trong Pháp Hội Đại Cầu Nguyện Lần Thứ 28, do Ngài Đại Bảo Pháp Vương đời thứ 17 làm chủ Pháp tại Đại Tháp Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ. Vâng lời Phật dạy hành nghi cổ Phật khất thực.

Hình ảnh tôn quý của Đức Thế Tôn và Tăng Già cách đây 2500 năm như được tái hiện tại đạo tràng, vẫn như vậy tay ôm bình bát chống tích trượng vào thành khất thực, thọ sự cúng dường của nhơn thiên. Trang nghiêm tối thắng trang nghiêm, thanh tịnh vô lượng thanh tịnh, xúc động lòng người.

Ngày xưa đó đức Thích Tôn như vậy dùng thân giáo để hướng đạo Tăng đoàn, và hôm nay đây Đại Bảo Pháp Vương cũng như vậy học theo gương của Phật, khôi phục lại chế độ của Phật ngày xưa, dùng duyên như vậy để hóa độ nhị chúng.

Đầu trần chân đất, trì bình khất thực, thâm ý sâu xa, cổ phong nay tái hiện, truyền thống được phục hưng, hành nghi cổ Phật khất thực thành điểm nhấn quan trọng cho sự viên mãn của Đại Pháp Hội Kỳ Nguyện Lần Thứ 28, và sẽ trở thành truyền thống cho những pháp hội lần sau.

Y theo Phật chế ngày xưa, phục hưng Tăng già oai nghi tế hạnh, tạo cơ hội cho nhơn thiên cúng dường Tăng già, rộng gieo phước điền. Đúng 10 giờ ngày 22 tháng 12 năm 2010 Đại Bảo Pháp Vương dẫn chúng Tăng hành nghi cổ Phật khất thực, hơn 460 vị Tỳ Kheo, Tỳ kheo ni y theo Phật chế trước y trì bát chống tích trượng, từng bước ung dung vào thành khất thực.

Đại Tăng hành khất thực khởi điểm từ bảo tọa của Pháp Vương, nhiễu một vòng quanh bên ngoài của Đại Tháp Bồ Đề Đạo Tràng, sau đó từ cổng chính đi ra đến đường chính của Bồ Đề Đạo Tràng rồi vòng lại đến công viên Lộc Uyển kết thúc kinh hành khất thực.

Đúng ngọ mặt trời sáng lạng soi khắp công viên Lộc Uyển, các vị tín chủ lo bày soạn các phẩm thực dâng lên cúng dường đại Tăng, hơn 500 phần trai phạn cung kính dâng lên, đại Tăng ngồi trang nghiêm thọ thực, Pháp vương tụng cúng dường chân ngôn, sau đó chư Tăng y pháp thọ dụng, không khí trang nghiêm thanh tịnh, cổ sắc phục hiện như xưa, như đâu đây “Phật Đà thọ mục nữ cúng dường, ngũ nhân Tỳ kheo đắc Pháp”.

Dưới đây BBT kính giới thiệu hình ảnh Đại Bảo Pháp Vương và chư Tăng Mật Tông Tây Tạng Hành Nghi Cổ Phật Khất Thực tại Bồ Đề Đạo Tràng:

(chuaminhthanh)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *